Ile wynosi roczny budżet Polski? Co się na niego składa? Jak prezentuje się budżet państwa i sytuacja gospodarcza Polski? Jakie są prognozy na najbliższą przyszłość?

Ile wynosi budżet Polski?

Budżet Polski jest podzielony na trzy części:

Dochody Skarbu Państwa pochodzą z podatku dochodowego (23%), podatku od towarów i usług (26%), podatku od działalności gospodarczej (7%). Ponadto państwo otrzymuje wpłaty z Unii Europejskiej (ok. 1,5%), dochody z odsetek od długu publicznego (ok. 2%), wpływy z prywatyzacji (ok. 2%).

Budżet państwa i sytuacja gospodarcza Polski

Oczekuje się, że budżet państwa polskiego na rok 2017 wyniósł 10 624 mld PLN (6 593 mld EUR). W zakresie wydatków budżet szacowany jest na 6 859 mld PLN (4 816 mld EUR). W tym roku budżet będzie o 666 mld PLN (424 mld EUR) wyższy niż w roku poprzednim, co wynika z faktu, że dochody podatkowe będą o 275 mld PLN (133 mld EUR) wyższe niż przewidywano.

W budżecie przewidziano wzrost wydatków socjalnych, natomiast wydatki na bezpieczeństwo mają się zmniejszyć. Gospodarka rośnie, zgodnie z prognozami rządu krajowego.

Budżet państwa polskiego – podsumowanie

Łączne dochody państwa polskiego wyniosły 14 735 mld zł (6 550 mld euro), a wydatki – 8 859 mld zł (4 816 mld euro). Według szacunków Ministerstwa Finansów budżet na rok 2018 wyniesie 10 263 mld PLN (5 742 mld EUR), co oznacza wzrost o 166 mld PLN, czyli o 2,5%, w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Ile wynosi budżet Polski?

Budżet Polski szacowany jest przez Ministerstwo Finansów na 10 263 mld zł (5 742 mld euro). Jest to wzrost o 166 mld zł, czyli o 2,5%, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Budżet jest podzielony na trzy części:

  • Dochody z podatków i innych opłat -14 862 mld zł (6,846 bln euro) – Przewiduje się, że wyniosą one 10 624 mld zł (6 593 mld euro).
  • Wydatki na potrzeby społeczne – 8 957 mld PLN (4,906 bln EUR) – oczekuje się, że wyniosą 6 859 mld PLN (4 816 mld EUR).
  • Spłata odsetek od długu publicznego – 1 008 mld PLN (247 mld EUR) – oczekuje się, że wyniosą one 275 mld PLN (133 mld EUR).

Jaki jest budżet Polski?

Budżet Polski to szacunkowa informacja o dochodach i wydatkach państwa na dany rok. Obejmuje on dochody i wydatki państwa i jest dokumentem finansowym, który wyraża zamierzenia rządu na nadchodzący rok budżetowy.

Budżet jest przygotowywany przez Ministerstwo Finansów, organ odpowiedzialny za opracowanie i realizację polityki budżetowej Ministerstwa Finansów. Jest on przedstawiany do zatwierdzenia przez Sejm, niższą izbę dwuizbowego parlamentu polskiego.

Budżet państwa i sytuacja gospodarcza Polski

Przewiduje się, że budżet państwa polskiego wyniesie 10 624 mld PLN (6 593 mld EUR). W zakresie wydatków budżet szacowany jest na 6 859 mld PLN (4 816 mld EUR). W tym roku budżet będzie o 666 mld PLN (424 mld EUR) wyższy niż w roku poprzednim, co wynika z faktu, że dochody podatkowe będą o 275 mld PLN (133 mld EUR) wyższe niż przewidywano.

Polski budżet państwa – podsumowanie

Łączne dochody państwa polskiego wyniosły 14 735 mld PLN (6 550 mld EUR), a wydatki 8 859 mld PLN (4 816 mld EUR). Według szacunków Ministerstwa Finansów budżet na rok 2018 wyniesie 10 263 mld PLN (5 742 mld EUR), co oznacza wzrost o 166 mld PLN, czyli o 2,5%, w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Aktualny budżet Polski

Budżet Polski na rok 2022 ma wynieść 4 892 mld PLN (2 671 mld EUR). W zakresie dochodów bieżący budżet szacowany jest na 2 635 mld PLN (1 278 mld EUR).

Ile wynosi budżet Polski?

Według szacunków Ministerstwa Finansów budżet Polski na 2021 rok wyniesie 4 892 mld zł (2 671 mld euro). Jest to wzrost o 563 mld zł, czyli o 15%, w porównaniu z rokiem ubiegłym. Budżet jest podzielony na trzy części:

  • Dochody z podatków i innych opłat -2 635 mld zł (1 278 mld euro) – Przewiduje się, że wyniosą one 2 022 mld zł (942 mld euro).
  • Wydatki na potrzeby społeczne -2 827 mld PLN (1 442 mld EUR) – oczekuje się, że wyniosą one 2 653 mld PLN (1 336 mld EUR).
  • Spłata odsetek od długu publicznego – 444 mld PLN (129 mld EUR) – przewiduje się, że będzie to 275 mld PLN (133 mld EUR).